HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN

Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến NQ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và NQ, kết luận, chủ trương của Đoàn

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.  Theo đó, ngày 8 tháng 11 năm 2023, Ban Thường vụ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến NQ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và NQ, kết luận, chủ trương của Đoàn cho sinh viên của trường

Việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị được lồng ghép trong các bài học về Chính trị hay các buổi sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác Đoàn. Các chuyên đề nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên như Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn được tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về An toàn giao thông, luật Thanh niên….

Đây là hoạt động thường niên được Ban Thường vụ rất chú trọng, nhằm bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, nâng cao hiểu biết về các chủ trương của Đảng, của Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Đội. Qua đó giúp cho các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2023, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thu hút sự tham gia của 100% Đoàn viên thanh niên.