Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ 15/11/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương như sau:

– Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Hệ số lương 6,20 – 8,00, tương đương 9,238 đến 11,92 triệu đồng/tháng.

– Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Hệ số lương 4,40 – 6,78, tương đương 6,556 đến 10,102 triệu đồng/tháng.

– Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Hệ số lương 2,34 – 4,98, tương đương 3,486 – 7,420 triệu đồng/tháng.

– Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Hệ số lương 2,10 – 4,89, tương đương 3,129 đến 7,286 triệu đồng/tháng.

– Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Hệ số lương 1,86 – 4,06, tương đương 2,771 đến 6,049 triệu đồng/tháng.