Chương trình đào tạo Ngành Dược

Chương trình đào tạo Ngành Dược

1. Thời gian đào tạo: 3 năm
2. Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ (LT: 85; TH: 32) (không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
3. Văn bằng tốt nghiệp:  Cử nhân Cao đẳng
4. Chuyên ngành: Dược
5. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung
Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Mục tiêu cụ thể
* Về thái độ
– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
– Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.
* Về kiến thức
– Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;
– Kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức chuyên ngành;
– Các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
* Về kỹ năng
– Quản lý, cung ứng thuốc;
– Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm;
– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
– Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
– Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

Xem chi tiết tại đây: Chuong trinh đào tạo ngành Dược