Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng

1.  Thời gian đào tạo:  3 năm
2.  Khối lượng kiến thức:  46 học phần (160 đơn vị học trình) chưa kể phần giáo dục thể chất và giáo dục an ninh quốc phòng.
3.  Văn bằng tốt nghiệp:  Cử nhân Điều dưỡng
4.  Chuyên ngành:   Điều dưỡng
5.   Mục tiêu đào tạo
     Mục tiêu chung
Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

     Mục tiêu cụ thể
Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:
Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;
Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;
Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;
Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;
Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;
Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;
Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;
Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;
Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;
Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Xem chi tiết tại đây:  Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng