GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân: Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp

(CSPLO) – Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và nhu cầu học tập suốt đời; các giải pháp chính sách triển khai thực hiện liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm nhu cầu và sự chọn lựa của người học, hạn chế sự lãng phí thời gian và tốn kém của gia đình, cộng đồng và xã hội đầu tư cho giáo dục; bảo đảm tính thống nhất, liên tục trong quá trình giáo dục hình thành năng lực và phẩm chất của nguồn lực lao động sau giáo dục phổ thông từ bậc đào tạo cơ bản ban đầu của giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học và sau đại học. 

Hội đồng Quốc gia Giáo dục & PTNL họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội đồng và Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng.

Yêu cầu khách quan và thực tiễn của việc đào tạo liên thông trong giáo dục

Trước năm 2017, liên thông trong giáo dục được thực hiện chủ yếu trong đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, trung cấp hoặc cao đẳng lên đại học theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT về “Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học” và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT”. Trong giai đoạn này, liên thông trong giáo dục tập trung chủ yếu là đào tạo liên thông lên bậc cao hơn trong cùng một ngành học như đã được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư 55/TT-BGDĐT “Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác” và “Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục”. Trong giai đoạn này Bộ GDĐT vẫn còn là cơ quan chủ quản của các trường trung cấp và cao đẳng chuyên ngành, Bộ LĐTBXH là cơ quan chủ quản các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; do vậy việc liên thông trong cùng hệ thống tương đối dễ dàng vì một số trường đại học lúc này thực hiện việc đào tạo các bậc học khác nhau từ trung cấp, cao đẳng đến đại học; tuy nhiên việc bảo đảm chất lượng trong đào tạo liên thông trong giai đoạn này chưa được thực hiện chặt chẽ.

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & PTNL, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng và TS. Trương Anh Dũng – Tổng cục Trưởng Tổng cục GDNN chủ trì Hội thảo Bảo đảm chất lượng GDNN (tháng 11/2023).

Kể từ năm 2017, thực hiện Luật Giáo dục Nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13), quy định“Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên”, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/2016/NQ-CP ngày 03/9/2016, thống nhất giao Bộ LĐTBXH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và Bộ GDĐT có nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục đại học (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) và giáo dục nghề nghiệp khối sư phạm. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay,  đào tạo liên thông trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được thực hiện theo Điều 9 của Luật giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13), quy định cụ thể “Liên thông trong đào tạo được thực hiện căn cứ vào chương trình đào tạo; người học khi chuyển từ trình độ đào tạo thấp lên trình độ đào tạo cao hơn cùng ngành, nghề hoặc khi chuyển sang học ngành, nghề khác thì không phải học lại những nội dung đã học” và “Liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương; liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”. Trong giai đoạn này, việc đào tạo liên thông trong giáo dục đại học được thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-CP ngày 31/5/2017 của Chính phủ “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học”.

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Luật Giáo dục (Luật 43/2019/QH14) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, quy định (Điều 10):“Liên thông trong giáo dục là việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”; “Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng. Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng kế thừa, tích hợp kiến thức và kỹ năng dựa trên chuẩn đầu ra của từng bậc trình độ đào tạo trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Người học không phải học lại kiến thức và kỹ năng đã tích lũy ở các chương trình giáo dục trước đó”; “Chính phủ quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Do vậy, sự cần thiết phải có những quy định chung về đào tạo liên thông giữa các bậc học thực hiện theo Luật Giáo dục 2019 và dựa trên Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 18/10/2016) là cần thiết và phù hợp với những yêu cầu mới trong định hướng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực được đào tạo liên tục, đáp ứng được năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của vị trí công việc.

Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông trong giáo dục hiện nay

Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện liên thông trong giáo dục hiện nay tập trung chủ yếu việc đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Luật Giáo dục 2019.