GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ. Nghiệm thu xuất sắc đề tài cấp tỉnh Bình Dương.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 vừa qua, GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ cùng các thành viên đã báo cáo nghiệm thu xuất sắc đề tài cấp tỉnh Bình Dương với đề tài ” Xây dựng quy trình lâm sàng thở oxy dòng cao qua mũi (HFNC) và đánh giá hiệu quả lọc máu thay huyết tương cho bệnh nhân covid 19 nặng và nguy kịch tại một số bệnh viện tỉnh Bình Dương”

Đề tài đã được hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh theo quyết định số 26/QĐ-SKHCN, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Với thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2023.