Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019:

(**) Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019:

Những thông tin bạn cung cấp sẽ là cơ sở giúp Nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên cải tiến và nâng cao chất lượng dạy – học: Tiến hành khảo sát tại đây