NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, GS.TSKH. Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển Năng lực, Phó Trưởng Tiểu ban Giáo dục Nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, đã trình bày báo cáo “Những vấn đề trong phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”. Bài báo cáo đã nêu rõ bốn nội dung chính quan trọng, bao gồm:

 1. Khái quát Dự thảo Luật Nhà giáo:
  • Bài báo cáo mở đầu bằng việc giới thiệu tổng quan về Dự thảo Luật Nhà giáo. Luật này bao gồm các chương về quy định chung, hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, chức danh và chuẩn nhà giáo, giấy phép hành nghề dạy học, cùng nhiều chương khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, quản lý, tôn vinh, khen thưởng và xử lý vi phạm .
 2. Yêu cầu chung đối với nhà giáo:
  • Nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, phẩm chất đạo đức và định hướng tri thức cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh giáo dục hiện nay đang phát triển theo hướng mở, hiện đại và đa dạng hóa, nhà giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng, phát huy năng lực và khơi dậy khát vọng sáng tạo trong học sinh .
 3. Thực trạng và định hướng xây dựng Luật Nhà giáo liên quan đến GDNN:
  • Hiện tại, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang đối diện với nhiều thách thức, bao gồm thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo GDNN, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN. Luật Nhà giáo cần đặt trọng tâm vào việc này để thúc đẩy phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN chuyên nghiệp, giàu học thuật, đầy đủ kỹ năng khoa học công nghệ và đa chiều về văn hóa .
 4. Những nội dung và quan điểm chủ đạo của Luật Nhà giáo trong hệ thống GDNN:
  • Luật Nhà giáo cần thiết lập các quy định rõ ràng và minh bạch về chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của nhà giáo. Việc luật hóa những quy định này sẽ thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ nhà giáo GDNN, tạo điều kiện làm việc tích cực, khuyến khích, hỗ trợ và động viên nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng GDNN và phát triển bền vững theo hướng tiên tiến và hiện đại .

Bài báo cáo của GS.TSKH. Dương Quý Sỹ nhấn mạnh rằng việc xây dựng Luật Nhà giáo là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ quyền lợi của nhà giáo, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Luật Nhà giáo không chỉ thiết lập các quy định và chính sách pháp luật mà còn tôn trọng và đánh giá cao vai trò của nhà giáo trong việc đóng góp vào sự phát triển xã hội .

Bài báo cáo:

Tải về máy