THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN CHO THUÊ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG, CỤ THỂ: MẶT BẰNG PHÒNG SINH HOẠT CHUNG DIỆN TÍCH 180M2. THỜI GIAN THUÊ 05 NĂM,QUYỀN CHO THUÊ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG, CỤ THỂ LÀ KHU VỰC ĐỂ TRỤ ATM NGÂN HÀNG, DIỆN TÍCH 04M2,…

1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng
4. Địa điểm bán đấu giá: 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng
5. Tên đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: 16 Ngô Quyền, Phường 6, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Cụ thể: Mặt bằng phòng sinh hoạt chung, diện tích 180m2, thời gian cho thuê 05 năm; Khu vực để trụ ATM ngân hàng, diện tích 04m2, thời gian cho thuê 05 năm. Chi tiết tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 09-11-2023 07:30 đến ngày: 28-11-2023 17:30
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 21-11-2023 07:30 đến ngày: 23-11-2023 17:30
10. Thời gian bán đấu giá: 01-12-2023 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0906891693
12. Địa chỉ Email: truong.dgvta@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: dglamdong850911

File đính kèm:

Tải về máy